Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã đưa dịch vụ “Bạn đọc đặc biệt” vào phục vụ ở quy mô toàn quốc. Phí đăng ký sử dụng và khai thác dịch vụ như sau:
- Gói dịch vụ dành cho sinh viên : STD, KQNC (50.000 đ/năm/sinh viên)
- Gói dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh : STD, KQNC, ProQuest Central (100.000 đ/năm/account)
- Gói dành cho cán bộ nghiên cứu : Mọi CSDL trừ ScienceDirect (300.000 đ/năm/account)
- Gói đặc biệt : Mọi CSDL bao gồm cả ScienceDirect (500.000 đ/năm/account)
Mẫu đăng ký dịch vụ: file .doc  file .pdf